منتخب مسابقه عاشورائیان:

منتخب مسابقه عاشورائیان:

منصوره حیدری                  شهید پزشکی

محبوبه غفاری                   فردوس

زهرا پور یوسف                  فرزانگان امین

نرگس سالدورگر                فرزانگان امین

محدثه زمانیان                   فرزانگان امین

مائده صفری                     فرزانگان امین

فاطمه نور محمدی             فرزانگان امین

زهرا قربانی                      بعثت

فاطمه قربانی                    بعثت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید