جشن اختتامیه شوراهای دانش آموزی

جشن اختتامیه شوراهای دانش آموزی در تاریخ 22/2/92 روز یکشنبه برگزار گردید که تعداد زیادی از مدارس پسرانه در این اختتامیه شرکت کردندو فعالیتهای شورای دانش آموزی خود را به نمایش گذاشتند وهمچنین نمایشگاهی از کارهای عملی دانش آموزان برگزار کردند.که آقایان شریفی و آل داوود و مدیران مدارس و مربیان پرورشی حضور داشتندکه به مسئولین مدارس تقدیر نامه اهداء کردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید