اردوی انجمن گردشگری ومیراث فرهنگی

در تاریخ 92/9/28  از ساعت 12 الی 18 برنامه بازدید از بنای چهل ستون وموزه طبیعی اصفهان صورت گرفتکه تعداد30 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی ودبیرستان شرکت داشتند.

/ 0 نظر / 3 بازدید