12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم مبارک

تویی درّ ثمین بحر دانش                                       گل زیبای باغ آفرینش

نبی وار از پی  تعلیم و ارشاد                            کمر بستی تلاشت جاودان باد

******

قلبقلبقلبقلب    معلم عزیزم صادقانه دوستت دارم.    قلبقلبقلبقلب

روزت مبارک

تنت سلامت

/ 0 نظر / 5 بازدید