تنها راه نجات

مردی در جهنم بود که فرشته ای برای کمک به او آمد و گفت من تو رانجات می دهم برای اینکه تو روزی کاری نیک انجام داده ای فکر کن ببین آن رابه خاطر می آوری یا نه؟ او فکر کرد و به یادش آمد که روزی در راهی که می رفت عنکبوتی رادید اما بری آنکه  او را له نکند راهش راکج کرد و از سمت دیگری عبور کرد. فرشته لبخند زد و بعد ناگهان تار عنکبوتی  پایین آمد و فرشته گفت تار عنکبوت را بگیر و بالا برو تا به بهشت بروی. مرد تار عنکبوت راگرفت در همین هنگام جهنمیان دیگر هم که فرصتی برای نجات خود یافتند به سمت تار عنکبوت  دست دراز کردند
تا بالا بروند اما مرد دست آنها راپس زد تا مبادا تارعنکبوت پاره شود و خود بیفتد. که ناگهان تار عنکبوت پاره شد و مرد دوباره به سمت جهنم پرت شد فرشته با ناراحتی گفت تو تنهاراه نجاتی راکه داشتی با فکر کردن به خود و فراموش کردن دیگران از دست دادی. دیگر راه نجاتی برای تو نیست و بعد فرشته ناپدید شد.
نکته :ما در مهد کودک هایمان بازی صندلی و نفر داریم که بچه های معصوم را برای زودتر نشستن ترغیب می کنیم و شخصی که نتوانسته بنشیند را سوخته اعلام می کنیم در حالیکه در کشور ژاپن همین بازی را به گونه ای دیگر انجام می دهند 10نفر و 9صندلی که باید تلاش کنند همگی بنشینند و اگر جای یک نفر نشد همه سوخته اند و بعد 8صندلی و 10نفر و بعد ازآن 7صندلی و 10نفر و به همین ترتیب تعداد صندلیها کم می شود اما نفرات نباید کم بشوند نتیجه ی تفاوت این بازی در دو کشور در بزرگسالی معلوم می شود در ایران همه می دوند تا برای خود بردارند در صف اتوبوس و مترو می دوند تا خود زودتر بنشنند حتی در مساجد و حسینیه ها می دوند تا راحت بنشینند و کمتر رغبت می کنند تا جایی برای هم کیش خود  حتی در صفوف نماز باز کنندو در هنگام گرفتاریها نیز هر کس به فکر نجات و آرامش خود می باشد  اما در ژاپن که مردم کمونیست دارد یاد گرفته اند برای هم جا باز کنند و امکانات هر چه قدر کم را با هم مصرف کنند ما مسلمانیم اما در برنامه ریزیها و تربیت هایمان کمتر اثری از محصولات انسانی اسلامی ، یعنی مسلمان واقعی می بینیم در صورتی که اگر به اصل و ریشه ی فراموش شده ی آداب اسلامی مراجعه کنیم بهشت و جهنم را بسیار متفاوت از گونه ای که ما می اندیشیم تقسیم می کنند

/ 0 نظر / 47 بازدید