روز بزرگداشت فردوسی شاعر سخنور ایران مبارک باد

در این خاک زرخیز ایران زمین            نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و راد بود             کزان کشور آزاد و آباد بود

بزرگی به مردی و فرهنگ بود           گدایی در این بوم و بر ننگ بود

از آن روز دشمن به ما چیره گشت      که ما را روان و خردتیره گشت

از آن روز این خانه ویرانه شد               که نام آورش مرد بیگانه شد

بسوزد گرت در آتش جان و تن            به از بندگی کردن و زیستن

اگر مایه زندگی بندگیست                  دوصد بار مردن به از زندگیست

 ( فردوسی )

/ 0 نظر / 3 بازدید