یادمان باشد.............

 
یادمان باشد اگرشاخه گلی راچیدیم،وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم،پر پروانه شکستن هنرانسان نیست،گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم،یادمان باشدسرسجاده عشق،جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم،یادمان باشداگر خاطرمان تنهاشد،طلب عشق زهر بی سروپایی نکنیم
/ 0 نظر / 3 بازدید