برندگان مسابقه ویژه ایام نوروز

مسابقه پیامک نویسی:

زهرا موسوی                          مجتهده امین

مائده قربانی           اول            فرزانگان

عاطفه غیور           اول             سالدورگر

عارفه جعفری          اول             سالدورگر

شکیبا شریفی          سوم             شهید پزشکی

فاطمه حبیب الهی        دوم         امام حسین (ع)

مسابقه پوستر سازی:

فاطمه منصوری                فنی حرفه ایی ملک

فرزانه محمدی                     مجتهده امین

/ 0 نظر / 3 بازدید