شرکت درسوگواره اشک و آه

پس از دریافت بخشنامه سوگواره اشک و آه کانون با ارسال بخشنامه و اطلاع رسانی به آموزشگاه ها ، از مدارس درخواست نمود در این سوگواره شرکت نمایند.که تعدادی اثر از همکاران فرهنگی و دانش آموزان دریافت شد و بهترین انها به کانون امام خمینی ارسال گردید.ضمنا از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آمد.          

پ

/ 0 نظر / 3 بازدید